Cảm nhận của học viên sau khi học xong chương trình Sơ đồ tư duy

Học viên ứng dụng Sơ đồ tư duy vào thuyết trình và ghi nhớ